«
»

سازمان توسعه تجارت ایران

کارگاه های عملیاتی بازرگانی

کارگاه های عملیاتی بازرگانیبا توجه به راه اندازی سایت کامپیوتری مرکز به زودی کارگاههای عملی برگزار خواهد ادامه

برگزاری دوره های بازاریابی

برگزاری دوره های بازاریابیبرگزاری دوره های بازاریابی به زودی انجام خواهد شد. این دوره ها با مدیریت قسمت بازاریابی مرکز . با تدریس اساتید خبره اجرا خواهد ادامه

باتوجه به تعیین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی انتخاب نشان (برند) های تجاری برتر داخلی توسط هیات محترم وزیران، هرگونه اقدام توسط مجموعه های دیگر بدون اخذ مجوز رسمی از این سازمان، تخلف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

Tags: ,