مرکزآموزش بازرگانی استان اصفهان،صادرات،واردات،سوریه،دمشق،نمایشگاه بین المللی