اینکوترمز، فروشنده، خریدار، قرارداد، ریسک تجاری، پیش فاکتور، بازرگانی بین المللی