«
»

حسابداری و مدیریت مالی

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور مالیاتی
  • آشنایی با اصول و قواعد اقتصادی
  • اصول مدیریت مالی و راهکارهای استفاده از آن ها

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار شده می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  MS-8
  روانشناسي جذب ثروت و راهکار هاي افزايش درآمد
  20 ساعت
  رزرو
  EA-11
  دوره جامع امور مالياتي(از صفر تا صد)
  24 ساعت
  رزرو
  EA-15
  بررسي آخرين نکات و تغييرات در قانون و مقررات امور مالياتي
  4 ساعت
  رزرو
  EA-30
  اصول و شيوه تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي
  10 ساعت
  رزرو
  EA-42
  حسابداري و حسابرسي شرکت هاي پيمانکاري
  12 ساعت
  رزرو
  EA-43
  تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و مالياتي
  10 ساعت
  رزرو
  EA-151
  آناليز هاي صورت هاي مالي و مالياتي
  12 ساعت
  رزرو
  EA-162
  امور مالياتي مقدماتي
  8 ساعت
  رزرو
  EA-163
  امور مالياتي تکميلي
  10 ساعت
  رزرو
  EA-164
  امور مالياتي متوسط
  8 ساعت
  رزرو
  EA-168
  کارگاه بررسي آخرين قوانين و مقررات امور مالياتي
  2 ساعت
  رزرو
  EA-180
  بررسي تاثير مفاهيم حسابداري در تصميم گيري هاي مديريتي
  16 ساعت
  رزرو
  EA-184
  بررسي آخرين نکات و تغييرات در قوانين و مقررات امور مالياتي در سال 1394
  3 ساعت
  رزرو
  EA-190
  حسابداري و حسابرسي مالياتي
  8 ساعت
  رزرو
  EA-194
  بررسي نکات کليدي در حسابرسي شرکت ها توسط سازمان تامين اجتماعي
  6 ساعت
  رزرو
  EA-195
  جامع امور مالياتي (متوسط)
  8 ساعت
  رزرو
  EA-196
  جامع امور مالياتي (تکميلي)
  10 ساعت
  رزرو
  EA-206
  اصول و ساختارحسابداري صنعتي
  40 ساعت
  رزرو
  EA-155
  نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي و صورت هاي مالي و نحوه استفاده از صورت هاي مالي
  8 ساعت
  رزرو
  EA-179
  آشنايي با مفاهيم جديد حسابداري
  16 ساعت
  رزرو
  EA-233
  آشنايي با ارزش زماني پول (ارزش فعلي-ارزش آتي)
  3 ساعت
  رزرو
  EA-239
  بررسي نکات مهم در حسابرسي سازمان تامين اجتمايي از سازمان ها و شرکت ها
  6 ساعت
  رزرو
  EA-240
  بررسي نکات کليدي در حسابرسي سازمان تامين اجتماعي
  6 ساعت
  رزرو
  EA-245
  آناليز صورتهاي مالي در نمايندگي استان اصفهان
  10 ساعت
  رزرو
  EA-250
  بررسي قوانين و مقرارت مالي و شيوه استفاده از معافيت هاي مالياتي
  4 ساعت
  رزرو
  EA-260
  راهکارهاي مديريت بهينه امور مالياتي در شرکت ها
  4 ساعت
  رزرو
  EA-277
  حسابداري پيمانکاري
  8 ساعت
  رزرو
  EA-289
  امکان سنجي و ارزيابي فني،مالي و اقتصادي پروژه هاي صنعتي
  16 ساعت
  رزرو
  EA-327
  نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي، صورتهاي مالي و استفاده از معافيتهاي مالياتي
  12 ساعت
  رزرو
  EA-336
  مديريت مالي براي مديران غير مالي
  16 ساعت
  رزرو
  EA-338
  شيوه تهيه و تنظيم صورت هاي مالي
  16 ساعت
  رزرو
  EA-294
  اصول،قوانين و شيوه حسابرسي در ماليات بر ارزش افزوده
  12 ساعت
  رزرو
  EA-391
  ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم
  4 ساعت
  رزرو