Exec-cource

کلاسهای در حال اجرا

(MS-519) اصول ومباني فن بيان و سخنراني اثربخش

کد کلاس: 1147

مدرس: آقاي محسن رحيمي

تاريخ شروع: 98/10/09

تاريخ پايان: 98/12/19

مدت زمان برگزاري: 28 ساعت

شهريه: 10,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(IT-36) اينکوترمز و نقش آن در قراردادهاي تجاري با نگاهي به نسخه 2020

کد کلاس: 1171

مدرس: آقاي شنتيا مظاهري

تاريخ شروع: 98/11/10

تاريخ پايان: 98/12/01

مدت زمان برگزاري: 16 ساعت

شهريه: 2,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(IM-554) متقاضيان اخذ کارگزاري رسمي بيمه

کد کلاس: 1175

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 98/11/15

تاريخ پايان: 98/12/15

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

شهريه: 5,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(IM-544) متقاضيان اخذ نمايندگي بيمه

کد کلاس: 1156

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 98/11/19

تاريخ پايان: 98/12/15

مدت زمان برگزاري: 160 ساعت

شهريه: 15,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(SM-465) آشنايي با شيوه تحليل بنيادي شرکت ها در بورس اوراق بهادار

کد کلاس: 1165

مدرس: آقاي مهران عجمي

تاريخ شروع: 98/11/26

تاريخ پايان: 98/12/10

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,900,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(SM-555) آشنايي با شيوه تحليل تکنيکال شرکت ها در بورس اوراق بهادار

کد کلاس: 1176

مدرس: آقاي امير ثابت

تاريخ شروع: 98/11/27

تاريخ پايان: 98/12/06

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,900,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(MS-552) تکنيک هايي براي نهايي کردن و بستن قرارداد فروش

کد کلاس: 1168

مدرس: آقاي احسان پيروز

تاريخ شروع: 98/11/30

تاريخ پايان: 98/11/30

مدت زمان برگزاري: 4 ساعت

شهريه: 900,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(IT-7) شيوه اظهار از راه دور در اظهارنامه گمرکي

کد کلاس: 1173

مدرس: آقاي اصغر خودسياني

تاريخ شروع: 98/12/04

تاريخ پايان: 98/12/13

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,900,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(MS-556) اصول،فنون و هنر مذاکره در سطح بين الملل

کد کلاس: 1177

مدرس: آقاي بهمن متولي

تاريخ شروع: 98/12/06

تاريخ پايان: 98/12/06

مدت زمان برگزاري: 6 ساعت

شهريه: 1,950,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(IT-33) آشنايي با مراحل و نحوه ترخيص کالا در گمرک

کد کلاس: 1174

مدرس: آقاي اصغر خودسياني

تاريخ شروع: 98/12/11

تاريخ پايان: 98/12/14

مدت زمان برگزاري: 8 ساعت

شهريه: 1,700,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(SM-555) آشنايي با شيوه تحليل تکنيکال شرکت ها در بورس اوراق بهادار

کد کلاس: 1181

مدرس: آقاي امير ثابت

تاريخ شروع: 98/12/11

تاريخ پايان: 98/12/25

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,900,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(SM-465) آشنايي با شيوه تحليل بنيادي شرکت ها در بورس اوراق بهادار

کد کلاس: 1182

مدرس: آقاي مهران عجمي

تاريخ شروع: 98/12/12

تاريخ پايان: 98/12/26

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,900,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(SM-392) موفقيت در بازار بورس با سرمايه هاي اندک

کد کلاس: 1178

مدرس: آقاي مهران عجمي

تاريخ شروع: 98/12/17

تاريخ پايان: 98/12/17

مدت زمان برگزاري: 4 ساعت

شهريه: 800,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام