آموزش مجازی

تقویم کلاسهای آموزشی

آموزش مجازی

(VT-4213) حداقل دانستني هاي يک حسابدار حرفه اي

کد کلاس: 1315

مدرس: آقاي رضا بصيري

تاريخ شروع: 99/06/20

تاريخ پايان: 99/09/24

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 45 ساعت

شهريه: 0 ريال

پيش پرداخت: 0 درصد

ثبت نام

(VT-4217) تربيت کارشناس صادرات

کد کلاس: 1319

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/08/03

تاريخ پايان: 99/10/00

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

شهريه: 59,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-592) آموزش مجازي متقاضيان اخذ نمايندگي بيمه

کد کلاس: 1304

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/08/20

تاريخ پايان: 99/09/20

ساعت برگزاري: 16:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 160 ساعت

شهريه: 12,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-4217) تربيت کارشناس صادرات

کد کلاس: 1320

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/09/01

تاريخ پايان: 99/11/00

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

شهريه: 59,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-4214) دانستني هاي يک رئيس حسابداري حرفه اي

کد کلاس: 1316

مدرس: آقاي رضا بصيري

تاريخ شروع: 99/09/06

تاريخ پايان: 99/09/27

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 45 ساعت

شهريه: 0 ريال

پيش پرداخت: 0 درصد

ثبت نام

(VT-4211) اشتباه هاي رايج در مذاکره وقراردادبين المللي

کد کلاس: 1313

مدرس: آقاي رحيم محترم

تاريخ شروع: 99/09/13

تاريخ پايان: 99/09/13

ساعت برگزاري: 16:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 4 ساعت

شهريه: 3,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-4216) جذب ونگهداشت نيروي انساني

کد کلاس: 1318

مدرس: آقاي محمود آسياچي

تاريخ شروع: 99/09/15

تاريخ پايان: 99/09/16

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 6 ساعت

شهريه: 4,800,000 ريال

پيش پرداخت: 0 درصد

ثبت نام

(VT-668) جذب و نگهداشت نيروي انساني

کد کلاس: 1311

مدرس: آقاي محمود آسياچي

تاريخ شروع: 99/09/15

تاريخ پايان: 99/09/16

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 6 ساعت

شهريه: 4,800,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-592) آموزش مجازي متقاضيان اخذ نمايندگي بيمه

کد کلاس: 1312

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/09/15

تاريخ پايان: 99/11/01

ساعت برگزاري: 16:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 160 ساعت

شهريه: 12,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-4217) تربيت کارشناس صادرات

کد کلاس: 1321

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/09/29

تاريخ پايان: 99/12/00

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 90 ساعت

شهريه: 59,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

آموزش حضوری

(BL-617) elementary

کد کلاس: 1284

مدرس: آقاي نويد شيخ روات

تاريخ شروع: 99/08/01

تاريخ پايان: 99/09/22

ساعت برگزاري: 18:00-20:30

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

شهريه: 4,870,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(EC-652) دوره معامله گري ارزهاي ديجيتال

کد کلاس: 1291

مدرس: آقاي جواد صديقي

تاريخ شروع: 99/08/06

تاريخ پايان: 99/09/11

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 30 ساعت

شهريه: 5,870,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(EC-384) اصول و تکنيک هاي استفاده از شبکه اجتماعي حرفه اي لينکدين

کد کلاس: 1307

مدرس: آقاي محمدرضا شيخ بهايي

تاريخ شروع: 99/09/03

تاريخ پايان: 99/09/17

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 9 ساعت

شهريه: 2,800,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(OM-660) جذب و نگهداشت نيروي انساني

کد کلاس: 1301

مدرس: آقاي محمود آسياچي

تاريخ شروع: 99/09/15

تاريخ پايان: 99/09/16

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 6 ساعت

شهريه: 4,800,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(EA-661) تحليل بازارهاي سرمايه گذاري

کد کلاس: 1302

مدرس: آقاي مهدي کنعاني

تاريخ شروع: 99/09/22

تاريخ پايان: 99/09/22

ساعت برگزاري: 16:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 4 ساعت

شهريه: 3,200,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام