آموزش مجازی

تقویم کلاسهای آموزشی

آموزش مجازی

(VT-615) متقاضيان اخذ کارگزاري رسمي بيمه

کد کلاس: 1252

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/05/20

تاريخ پايان: 99/06/03

ساعت برگزاري: : - :

مدت زمان برگزاري: 40 ساعت

شهريه: 5,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-596) دوره جامع بورس (صفرتا صد)

کد کلاس: 1258

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/05/21

تاريخ پايان: 99/08/11

ساعت برگزاري: 18:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 44 ساعت

شهريه: 12,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-629) آشنايي باارزهاي ديجيتال و شيوه کار با آن ها

کد کلاس: 1257

مدرس: آقاي جواد صديقي

تاريخ شروع: 99/05/22

تاريخ پايان: 99/06/03

ساعت برگزاري: 18:30-20:30

مدت زمان برگزاري: 8 ساعت

شهريه: 1,870,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-633) دوره مقدماتي مکالمه زبان انگليسي بازرگاني Business Result

کد کلاس: 1263

مدرس: خانم نيلوفر فرهمند

تاريخ شروع: 99/05/22

تاريخ پايان: 99/06/10

ساعت برگزاري: 09:00-10:30

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,970,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-639) آشنايي با ابزارها و راهکارهاي پيش بيني فروش

کد کلاس: 1264

مدرس: آقاي محمد مهدي اشرفيان

تاريخ شروع: 99/05/22

تاريخ پايان: 99/06/05

ساعت برگزاري: 16:00-18:00

مدت زمان برگزاري: 10 ساعت

شهريه: 2,240,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-605) پرورش کارشناس مکاتبات بازرگاني بين المللي

کد کلاس: 1255

مدرس: آقاي رحيم محترم

تاريخ شروع: 99/05/25

تاريخ پايان: 99/07/20

ساعت برگزاري: 16:00-18:00

مدت زمان برگزاري: 32 ساعت

شهريه: 8,700,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-592) آموزش مجازي متقاضيان اخذ نمايندگي بيمه

کد کلاس: 1254

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/05/26

تاريخ پايان: 99/08/31

ساعت برگزاري: 16:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 160 ساعت

شهريه: 13,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

آموزش حضوری

(IT-140) قوانين و مقررات صادرات و واردات و سيستم کدگذاري و طبقه بندي کالا

کد کلاس: 1261

مدرس: آقاي اصغر خودسياني

تاريخ شروع: 99/05/19

تاريخ پايان: 99/06/02

ساعت برگزاري: 17:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 15 ساعت

شهريه: 2,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(BL-630) مکالمه و مذاکره تلفني به زبان انگليسي Telephoning

کد کلاس: 1262

مدرس: خانم خديجه صادقيان

تاريخ شروع: 99/05/25

تاريخ پايان: 99/06/17

ساعت برگزاري: 18:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 1,970,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام