«
»

زبان بازرگانی

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان زبان بازرگانی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • ارتقای مهارتهای دانشپذیران در حوزه زبان بازرگانی
  • تقویت مهارتهای ویژه در بازرگانی بین المللی که وابسته به زبان بازرگانی می باشد

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  BL-35
  مکاتبات بازرگاني به زبان انگليسي
  30 ساعت
  رزرو
  BL-53
  Market leader Advanced 1
  30 ساعت
  رزرو
  BL-55
  Market leader begginer
  30 ساعت
  رزرو
  BL-56
  Market leader intermediate 1
  30 ساعت
  رزرو
  BL-49
  تعيين سطح
  0 ساعت
  رزرو
  BL-54
  Market leader pre-intermediate 1
  30 ساعت
  رزرو
  BL-144
  Market leader Elementry 1
  30 ساعت
  رزرو
  BL-139
  Market leader Elementry 2
  30 ساعت
  رزرو
  BL-165
  Market leader Pre-intermediate 2
  30 ساعت
  رزرو
  BL-182
  مکالمه زبان چيني
  10 ساعت
  رزرو
  BL-202
  20 ساعت
  رزرو
  BL-204
  Telephoningمکالمه و مذاکره تلفني به زبان انگليسي
  20 ساعت
  رزرو
  BL-208
  Market Leader Preintermediate 3
  30 ساعت
  رزرو
  BL-205
  Grammar course 1
  4 ساعت
  رزرو
  BL-209
  Market Leader Advanced 2
  30 ساعت
  رزرو
  BL-222
  Fundamentals A
  30 ساعت
  رزرو
  BL-226
  Grammar course 2
  4 ساعت
  رزرو
  BL-259
  مهارت هاي اثربخش در ترجمه حرفه اي
  18 ساعت
  رزرو
  BL-343
  مکالمه به زبان عربي (بارويکردزبان تجاري وبالهجه عراقي)
  20 ساعت
  رزرو
  BL-351
  مکالمه زبان انگليسي بازرگاني ( مديريت فرايند واردات و صادرات به زبان انگليسي )
  15 ساعت
  رزرو
  BL-352
  مکاتبات رسمي از طريق پست الکترونيکي به زبان انگليسي
  20 ساعت
  رزرو
  BL-299
  زبان چيني ويژه بازرگانان-مقدماتي
  10 ساعت
  رزرو
  BL-380
  زبان مکالمه (عمومي)
  24 ساعت
  رزرو
  BL-381
  گارگاه مقاله نويسي ISI
  9 ساعت
  رزرو
  BL-389
  مکالمه زبان انگليسي بازرگاني-مقدماتي
  24 ساعت
  رزرو