«
»

زبان بازرگانی

در دپارتمان زبان بازرگانی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • ارتقای مهارتهای دانشپذیران در حوزه زبان بازرگانی
  • تقویت مهارتهای ویژه در بازرگانی بین المللی که وابسته به زبان بازرگانی می باشد

دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
BL-35
مکاتبات بازرگاني به زبان انگليسي
30 ساعت
رزرو
BL-53
Market leader Advanced 1
30 ساعت
رزرو
BL-55
Market leader begginer
30 ساعت
رزرو
BL-56
Market leader intermediate 1
30 ساعت
رزرو
BL-49
تعيين سطح
0 ساعت
رزرو
BL-54
Market leader pre-intermediate 1
30 ساعت
رزرو
BL-144
Market leader Elementry 1
30 ساعت
رزرو
BL-139
Market leader Elementry 2
30 ساعت
رزرو
BL-165
Market leader Pre-intermediate 2
30 ساعت
رزرو
BL-182
مکالمه زبان چيني
10 ساعت
رزرو
BL-202
20 ساعت
رزرو
BL-204
Telephoningمکالمه و مذاکره تلفني به زبان انگليسي
16 ساعت
رزرو
BL-208
Market Leader Preintermediate 3
30 ساعت
رزرو
BL-205
Grammar course 1
4 ساعت
رزرو
BL-209
Market Leader Advanced 2
30 ساعت
رزرو
BL-222
Fundamentals A
30 ساعت
رزرو
BL-226
Grammar course 2
4 ساعت
رزرو
BL-259
مهارت هاي اثربخش در ترجمه حرفه اي
18 ساعت
رزرو
BL-343
مکالمه به زبان عربي (بارويکردزبان تجاري وبالهجه عراقي)
20 ساعت
رزرو
BL-351
مکالمه زبان انگليسي بازرگاني ( مديريت فرايند واردات و صادرات به زبان انگليسي )
15 ساعت
رزرو
BL-352
مکاتبات رسمي از طريق پست الکترونيکي به زبان انگليسي
16 ساعت
رزرو
BL-299
زبان چيني ويژه بازرگانان-مقدماتي
10 ساعت
رزرو
BL-380
زبان مکالمه (عمومي)
24 ساعت
رزرو
BL-381
گارگاه مقاله نويسي ISI
9 ساعت
رزرو
BL-393
english language _ general
40 ساعت
رزرو
BL-389
مکالمه زبان انگليسي بازرگاني-مقدماتي
24 ساعت
رزرو