«
»

بازرگانی و تجارت بین المللی

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان بازرگانی و تجارت بین المللی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • شناخت راهکارهای راه اندازی کسب و کار بین المللی
  • آشنایی با اصول و ساختار بازرگانی بین المللی (واردات – صادرات)
  • بررسی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت بین الملل

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می گردد :

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  IT-7
  شيوه اظهار از راه دور در اظهارنامه گمرکي
  12 ساعت
  رزرو
  IT-41
  مديريت خريد و سفارشات خارجي
  16 ساعت
  رزرو
  IT-10
  آشنايي با خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران در راستاي توسعه صادرات
  2 ساعت
  رزرو
  IT-13
  شناخت فرصت هاي تجاري براي واردات و صادرات
  4 ساعت
  رزرو
  IT-14
  راهکارهاي شناخت بازار هاي جهاني و نحوه ارتباط با آنها
  12 ساعت
  رزرو
  IT-16
  دوره جامع تجارت با چين(واردات و صادرات)
  32 ساعت
  رزرو
  IT-21
  آمادگي آزمون کارگزاران گمرک
  60 ساعت
  رزرو
  IT-32
  آشنايي با سامانه پنجره تجارت فرامرزي
  8 ساعت
  رزرو
  IT-33
  آشنايي با مراحل و نحوه ترخيص کالا در گمرک
  8 ساعت
  رزرو
  IT-36
  اينکوترمز 2010و نقش آن در قراردادهاي تجاري
  16 ساعت
  رزرو
  IT-37
  اصول و ساختار تجارت بين الملل (چگونه بازرگان شويم ؟)
  2 ساعت
  رزرو
  IT-38
  اصول چارچوب تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي
  18 ساعت
  رزرو
  IT-39
  آشنايي با شيوه هاي پرداخت در بازرگاني بين المللي
  3 ساعت
  رزرو
  IT-44
  اعتبارات اسنادي و مقررات متحدالشکل بر اساس ucp600(جامع)
  48 ساعت
  رزرو
  IT-48
  سيستم ثبت و سفارشات واردات کالا (ثبتارش)
  12 ساعت
  رزرو
  IT-143
  تجار و صادر کنندگان فرش دستباف
  32 ساعت
  رزرو
  IT-140
  قوانين و مقررات صادرات و واردات و سيستم کدگذاري و طبقه بندي کالا
  15 ساعت
  رزرو
  IT-145
  آشنايي با مديريت بازرگاني بين الملل
  2 ساعت
  رزرو
  IT-147
  آشنايي با قوانين امور گمرکي و صادرات و واردات
  8 ساعت
  رزرو
  IT-148
  راهنمايان تورهاي گردشگري استان اصفهان
  32 ساعت
  رزرو
  IT-167
  معرفي و آشنايي با فرصت هاي سرمايه گذاري و بازرگاني منطقه آزاد ماکو
  3 ساعت
  رزرو
  IT-171
  اسناد حمل و نقل بين المللي کالا
  9 ساعت
  رزرو
  IT-188
  راهکارهاي موفقيت در سفر و تجارت به کشور چين
  6 ساعت
  رزرو
  IT-192
  شيوه تهيه و تنظيم اظهارنامه گمرکي براساس سيستم آسيکودا
  12 ساعت
  رزرو
  IT-156
  آشنايي با کاربردي ترين اصطلاحات، واژه ها و اسناد بازرگاني
  8 ساعت
  رزرو
  IT-211
  آشنايي با فرآيند دور اظهاري در اظهارنامه گمرکي و شيوه ترخيص کالا
  12 ساعت
  رزرو
  IT-232
  آشنايي با راهکارهاي تخصصي واردات و ترخيص خودرو
  3 ساعت
  رزرو
  IT-160
  ثبت و سفارش در شبکه شباب
  4 ساعت
  رزرو
  IT-261
  راهکارهاي عملي کاهش هزينه در خريد خارجي
  6 ساعت
  رزرو
  IT-266
  100نکته طلايي در ترخيص کالا
  3 ساعت
  رزرو
  IT-284
  چگونه بازارهاي هدف صادراتي را شناسايي کنيم
  4 ساعت
  رزرو
  IT-302
  دومين نشست تجاري ايران و چين
  24 ساعت
  رزرو
  IT-304
  راهکارهاي مديريت و کاهش هزينه واردات
  4 ساعت
  رزرو
  IT-306
  نحوه شناسايي خريدار يا فروشنده (بازار هدف)درواردات و صادرات
  6 ساعت
  رزرو
  IT-307
  عارضه يابي قرارداد ها در امور تجاري
  2 ساعت
  رزرو
  IT-311
  سمينار راهکارهاي ورود به بازار تايلند
  4 ساعت
  رزرو
  IT-313
  اصول و چهارچوب بيمه هاي بازرگاني و حمل و نقل در حوزه صادرات و واردات
  16 ساعت
  رزرو
  IT-317
  آشنايي با سامانه جامع تجارت و ثبتارش
  8 ساعت
  رزرو
  IT-319
  آشنايي با نحوه تنظيم اظهارنامه گمرکي براساس سيستم آسيکودا
  0 ساعت
  رزرو
  IT-173
  اصول و چارچوب تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي
  24 ساعت
  رزرو
  IT-308
  عارضه يابي در قراردادها
  3 ساعت
  رزرو
  IT-318
  اعتبارات اسنادي و مقررات متحدالشکل(ucp600)
  24 ساعت
  رزرو
  IT-325
  مديريت استراتژيک در تجارت و بازرگاني
  24 ساعت
  رزرو
  IT-329
  آشنايي با نحوه تنظيم اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي
  24 ساعت
  رزرو
  IT-330
  انواع حساب ها و حواله هاي ارزي و کارت هاي بانکي بين المللي
  6 ساعت
  رزرو
  IT-332
  آشنايي با ابزارهاي پرداخت بين المللي در شرايط کنوني
  2 ساعت
  رزرو
  IT-333
  بررسي بسته هاي حمايتي گمرک از توليدکنندگان
  3 ساعت
  رزرو
  IT-334
  آشنايي با اسناد حمل و نقل بين المللي کالا
  9 ساعت
  رزرو
  IT-335
  نحوه تنظيم اسناد گمرکي در واردات و صادرات کالا
  12 ساعت
  رزرو
  IT-337
  آشنايي با حمايت هاي اعتباري درراستاي توسعه و بهبود صادرات
  2 ساعت
  رزرو
  IT-368
  راهکارهاي توسعه تجارت با کشورعراق
  18 ساعت
  رزرو
  IT-295
  سمينار بررسي آخرين قوانين و رويه ها در صادرات و واردات کالا
  4 ساعت
  رزرو
  IT-375
  روش اظهار از راه دور در اظهارنامه گمرک
  12 ساعت
  رزرو
  IT-390
  آشنايي با کاربردي ترين اصطلاحات،واژه ها و اسناد بازرگاني و گمرکي
  8 ساعت
  رزرو
  IT-388
  بررسي راهکار هاي عملي کاهش هزينه ها در خريد خارجي
  6 ساعت
  رزرو