«
»

بازرگانی و تجارت بین المللی

در دپارتمان بازرگانی و تجارت بین المللی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • شناخت راهکارهای راه اندازی کسب و کار بین المللی
  • آشنایی با اصول و ساختار بازرگانی بین المللی (واردات – صادرات)
  • بررسی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت بین الملل

دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می گردد :

کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
IT-295
سمينار بررسي آخرين قوانين و رويه ها در صادرات و واردات کالا
4 ساعت
رزرو
IT-375
روش اظهار از راه دور در اظهارنامه گمرک
12 ساعت
رزرو
IT-390
آشنايي با کاربردي ترين اصطلاحات،واژه ها و اسناد بازرگاني و گمرکي
8 ساعت
رزرو
IT-402
سمينار بررسي حقوق و تکاليف قانوني صاحبان کالا درگمرک
8 ساعت
رزرو
IT-408
راهکارهاي شناخت بازارهاي هدف صادراتي
6 ساعت
رزرو
IT-421
آشنايي با قوانين و مقررات گمرک و ترخيص کالا
16 ساعت
رزرو
IT-421
آشنايي با قوانين و مقررات گمرک و ترخيص کالا
16 ساعت
رزرو
IT-422
آشنايي با سيستم ثبت سفارش واردات کالا
8 ساعت
رزرو
IT-423
آشنايي با نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي و صورتهاي مالي
12 ساعت
رزرو
IT-426
آشنايي با قوانين و مقررات امور گمرکي
16 ساعت
رزرو
IT-427
بررسي آخرين قوانين و مقررات سازمان تامين اجتماعي
5 ساعت
رزرو
IT-429
آشنايي با انواع کارتهاي بانکي بين الملل
6 ساعت
رزرو
IT-436
آشنايي با نحوه تهيه و تنظيم و اصول حاکم بر قراردادهاي داخلي
8 ساعت
رزرو
IT-437
اصول و چهارچوب تنظيم قراردادهاي داخلي
24 ساعت
رزرو
IT-440
اصول،فنون و مهارتهاي مذاکرات تجاري و قراردادي
8 ساعت
رزرو
IT-442
آموزش سامانه نيما
0 ساعت
رزرو
IT-156
آشنايي با کاربردي ترين اصطلاحات، واژه ها و اسناد بازرگاني
8 ساعت
رزرو
IT-211
آشنايي با فرآيند دور اظهاري در اظهارنامه گمرکي و شيوه ترخيص کالا
12 ساعت
رزرو
IT-232
آشنايي با راهکارهاي تخصصي واردات و ترخيص خودرو
3 ساعت
رزرو
IT-7
شيوه اظهار از راه دور در اظهارنامه گمرکي
12 ساعت
رزرو
IT-41
مديريت خريد و سفارشات خارجي
16 ساعت
رزرو
IT-10
آشنايي با خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران در راستاي توسعه صادرات
2 ساعت
رزرو
IT-13
شناخت فرصت هاي تجاري براي واردات و صادرات
4 ساعت
رزرو
IT-14
راهکارهاي شناخت بازار هاي جهاني و نحوه ارتباط با آنها
12 ساعت
رزرو
IT-16
دوره جامع تجارت با چين(واردات و صادرات)
32 ساعت
رزرو
IT-21
آمادگي آزمون کارگزاران گمرک
60 ساعت
رزرو
IT-32
آشنايي با سامانه پنجره تجارت فرامرزي
8 ساعت
رزرو
IT-33
آشنايي با مراحل و نحوه ترخيص کالا در گمرک
8 ساعت
رزرو
IT-36
اينکوترمز و نقش آن در قراردادهاي تجاري با نگاهي به نسخه 2020
16 ساعت
رزرو
IT-37
اصول و ساختار تجارت بين الملل (چگونه بازرگان شويم ؟)
2 ساعت
رزرو
IT-38
اصول چارچوب تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي
18 ساعت
رزرو
IT-39
آشنايي با شيوه هاي پرداخت در بازرگاني بين المللي
3 ساعت
رزرو
IT-44
اعتبارات اسنادي و مقررات متحدالشکل بر اساس ucp600(جامع)
48 ساعت
رزرو
IT-48
سيستم ثبت و سفارشات واردات کالا (ثبتارش)
12 ساعت
رزرو
IT-143
تجار و صادر کنندگان فرش دستباف
32 ساعت
رزرو
IT-140
قوانين و مقررات صادرات و واردات و سيستم کدگذاري و طبقه بندي کالا
15 ساعت
رزرو
IT-145
آشنايي با مديريت بازرگاني بين الملل
2 ساعت
رزرو
IT-147
آشنايي با قوانين امور گمرکي و صادرات و واردات
8 ساعت
رزرو
IT-148
راهنمايان تورهاي گردشگري استان اصفهان
32 ساعت
رزرو
IT-167
معرفي و آشنايي با فرصت هاي سرمايه گذاري و بازرگاني منطقه آزاد ماکو
3 ساعت
رزرو
IT-171
اسناد حمل و نقل بين المللي کالا
9 ساعت
رزرو
IT-188
راهکارهاي موفقيت در سفر و تجارت به کشور چين
6 ساعت
رزرو
IT-192
شيوه تهيه و تنظيم اظهارنامه گمرکي براساس سيستم آسيکودا
12 ساعت
رزرو
IT-160
ثبت و سفارش در شبکه شباب
4 ساعت
رزرو
IT-261
راهکارهاي عملي کاهش هزينه در خريد خارجي
6 ساعت
رزرو
IT-266
100نکته طلايي در ترخيص کالا
3 ساعت
رزرو
IT-284
چگونه بازارهاي هدف صادراتي را شناسايي کنيم
4 ساعت
رزرو
IT-302
دومين نشست تجاري ايران و چين
24 ساعت
رزرو
IT-304
راهکارهاي مديريت و کاهش هزينه واردات
4 ساعت
رزرو
IT-306
نحوه شناسايي خريدار يا فروشنده (بازار هدف)درواردات و صادرات
6 ساعت
رزرو
IT-307
عارضه يابي قرارداد ها در امور تجاري
2 ساعت
رزرو
IT-311
سمينار راهکارهاي ورود به بازار تايلند
4 ساعت
رزرو
IT-313
اصول و چهارچوب بيمه هاي بازرگاني و حمل و نقل در حوزه صادرات و واردات
16 ساعت
رزرو
IT-317
آشنايي با سامانه جامع تجارت و ثبتارش
8 ساعت
رزرو
IT-319
آشنايي با نحوه تنظيم اظهارنامه گمرکي براساس سيستم آسيکودا
0 ساعت
رزرو
IT-173
اصول و چارچوب تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي
24 ساعت
رزرو
IT-308
عارضه يابي در قراردادها
3 ساعت
رزرو
IT-318
اعتبارات اسنادي و مقررات متحدالشکل(ucp600)
24 ساعت
رزرو
IT-325
مديريت استراتژيک در تجارت و بازرگاني
24 ساعت
رزرو
IT-329
آشنايي با نحوه تنظيم اسناد اعتبارات اسنادي صادراتي
24 ساعت
رزرو
IT-330
انواع حساب ها و حواله هاي ارزي و کارت هاي بانکي بين المللي
6 ساعت
رزرو
IT-332
آشنايي با ابزارهاي پرداخت بين المللي در شرايط کنوني
2 ساعت
رزرو
IT-333
بررسي بسته هاي حمايتي گمرک از توليدکنندگان
3 ساعت
رزرو
IT-334
آشنايي با اسناد حمل و نقل بين المللي کالا
9 ساعت
رزرو
IT-335
نحوه تنظيم اسناد گمرکي در واردات و صادرات کالا
12 ساعت
رزرو
IT-337
آشنايي با حمايت هاي اعتباري درراستاي توسعه و بهبود صادرات
2 ساعت
رزرو
IT-368
راهکارهاي توسعه تجارت با کشورعراق
20 ساعت
رزرو
IT-444
راهکارهاي استفاده از فضاي مجازي در بازرگاني بين الملل با رويکرد توسعه صادرات
6 ساعت
رزرو
IT-388
بررسي راهکار هاي عملي کاهش هزينه ها در خريد خارجي
6 ساعت
رزرو
IT-435
16 ساعت
رزرو
IT-438
بررسي آخرين قوانين و رويه ها در واردات کالا
3 ساعت
رزرو
IT-460
سمينار آشنايي با فرايند گام به گام صادرات
8 ساعت
رزرو
IT-468
استراتژي هاي بازاريابي صادراتي
0 ساعت
رزرو
IT-475
اصول و ساختار تجارت بين الملل (چگونه بازرگان شويم؟)
3 ساعت
رزرو
IT-476
آشنايي با استراتژي هاي موثر در بازاريابي صادراتي
8 ساعت
رزرو
IT-484
مراحل و نحوه ترخيص کالا در گمرک
0 ساعت
رزرو
IT-487
آشنايي با سامانه جامع تجارت ايران و سامانه الکتونيکي نظام يکپارچه معاملات (نيما)
0 ساعت
رزرو
IT-507
شيوه هاي استفاده از تسهيلات و معافيت هاي گمرکي
0 ساعت
رزرو
IT-510
راهکارهاي راه اندازي يک کسب وکار صادراتي
0 ساعت
رزرو
IT-514
حسابرسي قبل و بعد از ترخيص کالا در گمرک
0 ساعت
رزرو
IT-523
آشنايي با سيستم مکانيزه ثبت و دريافت جايزه صادراتي
0 ساعت
رزرو
IT-537
برنامه ريزي فروش خارجي و مهندسي صادرات
12 ساعت
رزرو
IT-540
راهکارهاي توسعه و بهبود تجارت باکشور چين
6 ساعت
رزرو
IT-546
سمينارراهکارهاي توسعه تجارت با کشورعراق
6 ساعت
رزرو
IT-613
مقررات وتشريفات گمرکي و بازرگاني و بررسي مسئوليت ها و تکاليف صاحبان کالا و کارگزاران گمرکي
20 ساعت
رزرو
IT-627
پرورش کارشناس مکاتبات بازرگاني بين المللي
36 ساعت
رزرو