آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای توسعه و بهبود صادرات

دپارتمان :  بازرگانی بین المللی

 

کد دوره : IT10

 

مدت زمان : ۲ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  • آشنایی با صندوق ضمانت صادرات ایران
  •  آشنایی با انواع خدمات حمایتی صندوق ضمانت صادرات
  •  نحوه استفاده و بهره مندی از خدمات

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :