آشنایی با شیوه های شخصیت شناسی و کاربرد آن در ارتباط اثربخش

دپارتمان :  مدیریت بازاریابی و فروش

 

کد دوره : MS236

 

مدت زمان : ۲ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  • آشنایی با علم شخصیت شناسی
  •  آشنایی با شیوه های علمی و کاربردی رایج در تیپ شناسی شخصیت
  •  مقایسه شیوه های تیپ شناسی شخصیت

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :