آشنایی با فرآیند فروش کالا و خدمات به دستگاه های دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 

مدرس :آقای محمد داودی

  • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
  • کارشناس اجرایی و مدرس مورد تایید پروژه آموزش سامانه ستاد در استان اصفهان

سرفصل و محتوا:

  • نحوه دریافت اسناد مناقصه
  • نحوه بارگزاری اسناد و شرکت در مناقصه
  • چگونگی شرکت موثر در استعلام ها
  • راهکارهای موفقیت در پاسخ به استعلام های دولتی