آموزش تصویری

بر اساس آمارها و تحقیق های انجام شده

کمترین تاثیر در آموزش زمانی حاصل می شود که متنی را مطالعه کنیم

و هماهن گونه که در تصویر دیده می شود هر چه عوامل تصویری و شنیداری به آن اضافه می شود

تاثیر آموزش بیشتر می شود

اما نکته مهم این است اگر مطلبی را به دیگران آموزش دهیم

تاثیر آن بر یادگیری خود ما بسیار زیادتر از حالت قبلی خواهد بود

 

آنچه می آموزید را به دیگران آموزش دهید

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

@isfbtc