آموزش های تخصصی ویژه صنایع کوچک و متوسط در اولویت فعالیت های مرکزآموزش بازرگانی است

به گزارش مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان روز یک شنبه ۸ آبان، به دعوت معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، جلسه ای آنلاین با حضور معاونان صنایع کوچک استان ها و مدیران مراکز آموزش بازرگانی استان ها به صورت کشوری از ساعت ۸ تا ۹ برگزار شد.

حسین شفیع زاد مدیر توسعه بنگاه ها و کارآفرینی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ابتدا ضمن بیان اهمیت و جایگاه آموزش ویژه واحدهای صنعتی، موضوع اصلی جلسه را بررسی راهکارهای عملیاتی استان ها درخصوص توسعه همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان ها و مراکز آموزش بازرگانی عنوان کرد.

 

جمشید انصاری، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز  پس از صحبت  معاونان صنایع کوچک استان های همدان، قم، خوزستان، آذربایجان غربی و زنجان، ضمن بیان کارنامه همکاری با مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان پیشنهادهای خود را درخصوص بهبود، توسعه و تقویت این همکاری بویژه برای رفع مشکل کار با سامانه ستاد بیان داشت.

 

علی میرجمالی، مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان نیز ضمن تشکر و قدردانی از همکاری مدیران شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در سال‌های گذشته، پیشنهادهایی درخصوص تورهای صنعتی، استفاده از ظرفیت نمایشگاه های تخصصی، تولید محتواهای الکترونیکی، تهیه و تولید بسته های آموزشی غیرحضوری، توجه به تحقیقات بازار ویژه واحدهای صنعتی و … ارایه کرد.

 

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

Isfbtc.ir                         ۰۳۱-۳۳۸۳