بررسی راهکارهای کاهش هزینه در خرید خارجی

استاد: دکتر رحیم محترم

تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

ساعت: ۸:۳۰الی۱۴:۳۰

 

سرفصل و محتوا :

. بررسی گردش کار خرید خارجی و آشنایی کلی با مراحل اصلی آن در شرایط کنونی

. ویژگی های خرید خارجی در شرایط اقتصادی و دیپلماتیک کنونی ایران

. راهکارهای عملی در مرحله مذاکره با فروشنده

. راهکارهای عملی در حوزه بیمه و حمل و نقل بین المللی

. راهکارهای عملی در حوزه پرداخت بین المللی و انتقال وجه

. راهکارهای عملی در حوزه ترخیص و امور گمرکی

آنچه در این سمینار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مروری بر راهکارهای اجرایی و عملیاتی درخصوص کاهش هزینه های خرید خارجی است. با توجه به حجم واردات ، درصورتیکه بتوان هزینه های خرید را کاهش داد، کالا با قیمت مناسبتری بدست آمده و درنهایت قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت. در نتیجه سودحاصل نیز افزایش یافته و یا با تکیه بر قیمت ارائه شده به مصرف کننده می توان مزیتی رقابتی برای شرکت ایجاد نمود که از جمله برترین راهکارهای ماندگاری و پیروزی در بازار می باشد.