برگزاری جلسه کمیته فرش دستباف استان اصفهان

وز چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ جلسه کمیته فرش دستباف استان اصفهان در ساختمان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با موضوع بررسی بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور ریاست رییس اداره فرش استان، نماینده استانداری، نماینده اتاق تعادن، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده ادره کل آموزش و پرورش استان، نماینده شرکت نمایشگاه های بین المللی استان، روسای اتحادیه ها و تشکل های صنفی فرش دستباف و همچنین مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان برگزار شد
هریک از افراد حاضر به ارایه پیشنهادها و راهکارهای خود برای بهبود برگزاری نمایشگاه پرداختنتد.
مدیر مرکز اموزش بازرگانی نیز به عنوان عضو کمیته فرش و دبیر اجرایی نمایشگاه به ارایه گزارش اجرایی نمایشگاه پرداخت و فعالیت های جدید پیش رو را برای حاضران بیان داشت.
میرجمالی ضمن درخواست همکاری و مشارکت از همه اعضای کمیته فرش در ایده پردازی و نوآوری در برگزاری نمایشگاه، خواستار همدلی و اتحاد بخش های مختلف جامعه فرش شد.
آقای حسین هاشمی به عنوان رییس اداره فرش دستباف سازمان صمت استان و رییس جلسه، ضمن بیان راهکارهای افزایش همبستگی بین اتحادیه و تشکل های صنفی فرش، از همه اعضا مشارکت صد درصد و حضور بیش از پیش را خواستار شد.

در پایان جلسه اعضا ضمن ارایه پیشنهاد های اولیه خود برای بهبود نمایشگاه جاری، آمادگی همکاری خود را با مجری اعلام نمودند.