برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الگوها و تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری ویژه تعاونی ها

پیرو تفاهم نامه امضا شده بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آموزش بازرگانی کشور، در روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه در سراسر کشور دوره آموزشی آشنایی با الگوها و تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری ویژه تعاونی ها توسط مراکز آموزش بازرگانی و با همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها برگزار شد.

در استان اصفهان نیز با حضور بیش از ۱۴۰ نفر از مدیران تعاونی های شهر اصفهان و سایر شهرهای اطراف این دوره آموزشی برگزار شد.

نوشین شهیدی رئیس اداره آموزش،ترویج و تحقیقات تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در حاشیه این کارگاه آموزشی گفت: بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مرکز آموزش های بازرگانی که به منظور توانمند سازی شاغلین، کارکنان و مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با هدف ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی بخش تعاون و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور منعقد شده است، دوشنبه ۱۵ مهر ماه کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با الگوها و تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری(فرایند و نحوه استقرار نظام CRM در کسب و کارهای تعاونی) برای بیش از ۱۲۰ نفر از تعاونگران برگزار گردید.

وی افزود :خوشبختانه مرکز آموزش های بازرگانی از توان،تخصص و تجارب ارزشمندی در حوزه آموزش های کسب و کار برخوردار است و از طریق این تفاهم نامه امکان استفاده از این ظرفیت جهت اجرای برنامه های آموزش تعاون فراهم شده است.