تحلیل استراتژیک خرید داخلی

نام مدرس:
دکتر علی اصغر انواری رستمی

مخاطبین:

مدیران ارشد خرید داخلی شرکتها و سازمانها

مکان:

اصفهان – سالن شهروند

زمان:
چهارشنبه، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۳

ساعت ۸ تا ۱۶
سرفصل مطالب:
           تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک و مدل‌های مدیریت استراتژیک سازمانی

           آشنایی با مراحل طرحریزی استراتژیک  با بررسی موردی  برنامه ریزی استراتژیک یک شرکت

           تعریف چشم انداز و ماموریتهای سیستم خرید سازمان

           تحلیل SWOT، تدوین استراتژی سیستم خرید سازمان

           تعریف نقشه راه سیستم خرید سازمان

           بررسی نمونه های کاربردی
همراه با پنل تخصصی مدیریت استراتژیک خرید

نمایشگاه جانبی