تعیین حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ توسط هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ خود، حد نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ قانون برگزاری مناقصات را تعیین و تصویب کرد.

بر این اساس، نصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به این شرح تعیین شده است:

۱.‌ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال باشد.

۲. معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تجاوز نکند.

۳. معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال باشد.

همچنین بر اساس تصویب هیئت وزیران، نصاب معاملات موضوع بند الف به موجب ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مصوب ۱۳۹۳، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

این تصویب‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.

نصاب معاملات دولتی ۱۳۹۹
نصاب معاملات دولتی ۱۳۹۹