دوره آموزشی انواع هوش

دوره آشنایی با انواع هوش با تاکید بر هوش هیجانی و راهکارهای پرورش آن

سرفصل و محتوا :

. آشنایی با انواع هوش و کاربرد هریک
. آشنایی با هوش اجرایی و هیجانی
. راهکارهایی برای رشد و توسعه هوش هیجانی
. نقش و جایگاه هوش هیجانی در کسب و کار

مدرس : آقای علی میرجمالی

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

 

تاریخ و ساعت برگزاری:

چهارشنبه ۵ مهذماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷ تا ۲۰