راهکارهای جذب و حفظ مشتری

دپارتمان :  مدیریت بازاریابی و فروش

 

کد دوره : MS228

 

مدت زمان : ۳ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

راهکارهای ایجاد ارتباط اثربخش و دوطرفه با مشتریان و اعتماد سازی

. راهکارها و تکنیکهای برد_برد فروش

. اصول و فنون مذاکره مشتری

. ایجاد یک تجربه خوشایند برای مشتریان

. تکنیک های حل اعتراض مشتریان

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :