سازمان توسعه تجارت ایران

باتوجه به تعیین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی انتخاب نشان (برند) های تجاری برتر داخلی توسط هیات محترم وزیران، هرگونه اقدام توسط مجموعه های دیگر بدون اخذ مجوز رسمی از این سازمان، تخلف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.