سمینار ارتباطات موثر و زبان بدن در بازاریابی

محتوای سمینار:

مذاکره و نقش زبان بدن در آن(بررسی حلات و اشارات بدن مثل چشم ها ،نحوه دست دادن،پاها و…و کنترل آن در مذاکره)

نورومارکتینگ(بازاریابی عصب پایه،بازاریابی بر اساس پیوند علوم مدیریت، عصب شناسی، روانشناسی و شاید هم به نوعی هنر)

نقشه ذهن مشتری(برای مشتریان چه چیزهایی اهمیت دارد؟)

بازاریابی حسی و روابط عمومی(چگونه ارتباط اثربخشی برقرار کنیم؟،ارزیابی مشتری از محصول)

کارگاه عملی

مخاطبان سمینار:

مدیران ارشد،

مدیران میانی،

مدیران بازاریابی و فروش،

کارشناسان فروش ،

مدیران روابط عمومی ،

کارشناسان واحد ارتباط با مشتری،

مشاوران بیمه ،

دانشجویان،

اساتید واعضای هیات علمی دانشگاه ها،

تمای علاقمندان به بحث بازاریابی و ارتباطات اثربخش