سمینار بررسی آخرین اصلاحات در قانون امور مالیاتی مصوب 1394

با توجه به صدور احکام جدید امور مالیاتی در سال ۱۳۹۴ و لزوم آگاهی و توجه مدیران برا یانطباق فرایند مالیاتی خود با روند جدید، سمینار بررسی آخرین اصلاحات قانون امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۴ با همکاری اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، سازمان امور مالیاتی استان اصفهان و توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان در تاریخ پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

در این سمینار که با تاکید بر کسب و کارهای صنفی برگزار می گردد، امید است دیدگاه روشن و شفافی نسبت به اصلاحات جدید قانون امور مالیاتی مصوب ۱۳۹۴ برای مدیران ایجاد نماید.