شرکت های مدیریت صادرات، موتور محرک صادرات در بخش صنایع کوچک و متوسط

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻌﻬده ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻧﺎم EMC  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش داﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش ﻫﻢ دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻤﺎﯾﻨده ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﺮف ﻗﺮارداد، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت یک تا  ۳ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻫﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮوش / اﺧﺬ ﭘﺮوژه اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 

ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات:

– انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف

– ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف

–  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

– ﻣﺬاﮐره ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم

– آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨده ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤوه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص

– اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

– ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼه های ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر

شرکت های مدیریت صادارت