شعار تبلیغاتی

 

یک شعار تبلیغاتی اثربخش دارای چه ویژگی هایی است ؟

شعار تبلیغاتی عبارتی اسـت دربـاره سازمان یا مـحصولی خاص، که درباره ویـژگی ها و مزیـت های آن مطرح می گردد. این عبارت در کلیه تبلیـغات سازمان تکرار می شود و همچـنین در ذهـن مخاطـب ماندگار خواهـد شـد.

خصوصیات شعار تبلیغاتی

– مزیت اصلی یک محصول یا خدمت را برای مصرف کنندگان فعلی یا خریداران آینده بیان نماید

– تفاوت یک محصول با محصولات شرکتهای رقیب را به روشنی نشان دهد؛ البته با رعایت محدودیت های قانونی مربوطه

– دارای جملاتی ساده، کوتاه، صریح، بدیع و مناسب باشد

– غالباً نکته دار باشد؛ البته در صورت لزوم نه اینکه همه شعارهای تبلیغاتی این گونه باشند

– با «شخصیت» صاحب آن شعار تناسب محصولی داشته باشد

– احساس خوشایندی از یک نام تجاری یا محصول به مخاطب بدهد

– احساس «خوب بودن» را در مصرف کننده ایجاد کند

– احساس تمایل یا نیاز را در مصرف کننده برانگیزاند

– به سختی فراموش شود؛ شعار باید به طور ناخودآگاه در حافظه مخاطب حک گردد. به همین علت است که شعارها معمولاً با ترفندهای به یادآورنده ای نظیر ترانه، تصاویر متحرک، فیلم یا آگهی تلویزیونی همراه می گردند.

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

isfbtc.ir

@isfbtc