قوانین و مقررات صادرات و واردات و سیستم کدگذاری و طبقه بندی کالا

 

دپارتمان : بازرگانی بین المللی

 

کد دوره : IT140

 

مدت زمان :  ۱۸ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  بررسی قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور
  •  ثبت سفارش کالا
  •  آشنایی با قوانین مربوط به ملوانان، تعاونی مرزنشینان و پیله وران
  •  آشنایی با فرآیند، فواید و کاربرد سیستم کدگذاری و طبقه بندی کالا HS
  • آشنایی با ساختار سیستم HS
  • نحوه طبقه بندی کالا براساس سیستم HS
  •  بررسی قواعد عمومی تفسیری سیستم HS
  •  آشنایی با گروه های کالایی
  •  بررسی آیین نامه های اجرایی صادرات و واردات کشور