مدیریت اثربخش جلسه

 

دپارتمان :  اداری، مدیریت و سیستم

 

کد دوره : OM256

 

مدت زمان : ۳ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  جلسه، تعریف و کلیدواژه های مرتبط
  •  آشنایی با انواع جلسه
  •  ارکان و ساختار جلسه
  •  مراحل و فعالیت های زمانبندی شده در برگزاری جلسه
  •  صورت جلسه و تهیه و تنظیم آن
  •  نقش افراد حاضر در جلسه
  •  اداره و مدیریت اثربخش جلسه