مدیریت و توسعه بازار

در دپارتمان مدیریت بازار، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • شناخت بازار و نیازهای بالقوه و بالفعل مشتریان و مصرف کنندگان
  • ارتقای علمی و مهارتی نیروهای فروش و بازاریابی
  • برنامه ریزی و پیاده سازی نظام توسعه بازار
  • بررسی راهکارهای عملیاتی برای تبلیغات اثربخش و خلاق
  • بررسی ابزارهای توانمندسازی فردی در راستای خلق، ایجاد، مدیریت و توسعه برند

دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد: