مدیریت و علوم اداری

در دپارتمان مدیریت و علوم اداری ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • آشنایی با علوم نوین مدیریت
  • آشنایی با علوم اداری مورد نیاز در انجام فعالیت های روزانه در محیط کسب و کار
  • راهکارهای توانمندسازی فردی و افزایش مهارت های فردی

دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد: