مشتری یابی و راهکارهای جذب مشتری

 

دپارتمان :  مدیریت بازاریابی و فروش

 

کد دوره : MS227

 

مدت زمان : ۹ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  مدیریت بر خودبازاریابی
  •  مشتری یابی و جذب مشتری
  •  چگونگی ایجاد حس هیجان و احساسات در مشتری
  •  عوامل موثر بر فروش
  •  مهارتهای اساسی در فروش و بازاریابی
  •  مهارتهای تاثیر گذار در ارتباطات
  •  برنامه ریزی مراحل فروش