نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خدمات

با عنایت به برگزاری« بیست و نهمین» جلسه کمیته ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات در سازمان توسعه تجارت ایران، بدینوسیله مصوبات جلسه مذکور به شرح زیر جهت استحضار و اطلاع رسانی به ذینفعان آن مجموعه ارسال می گردد:

 

 

 

درخصوص نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات خدمات: باعنایت به ورود اطلاعات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به ارز یورو در سامانه مربوطه و لزوم تعیین میزان ارزش صادراتی خدمات به یورو، مقرر گردید مبنای تبدیل ارزهای مختلف به یورو، میانگین نرخ تبدیل در سامانهETS  در دوره زمانی مندرج در گواهی صادرات خدمات، ملاک عمل بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی قرارگیرد.

چنانچه در اثر تبدیل نرخ ارز درصد تعهدات ایفا شده صادرکنندگان دچار کسری گردد، موارد از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران جهت تعدیل به کمیته ماده( ۵) اعلام خواهد شد.

 

درخصوص تعیین درصد ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات خدمات: به استناد تبصره ۵ بند ج بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، کارگروه ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اعضاء پس از بحث و بررسی پیرامون نظرات مختلف در خصوص درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات موارد زیر را به تصویب رساندند:

 در راستای تسهیل و توسعه صادرات خدمات در « شاخه حمل‌و‌نقل (حمل و نقل دریایی» با عنایت به نظر تخصصی تشکل مربوطه و اجماع سایر اعضاء، میزان تعهد صادراتی ۲۰ ( بیست) درصد ارزش کل صادرات خدمات تعیین گردید.

 

 در راستای تسهیل و توسعه صادرات خدمات در « شاخه ممیزی و بازرسی( بازرسی کالای تجاری)» با عنایت به نظر تخصصی تشکل مربوطه و اجماع سایر اعضاء، میزان تعهد صادراتی  ۴۰( چهل) درصد ارزش کل صادرات خدمات تعیین گردید.

 

در راستای تسهیل و توسعه صادرات خدمات در « شاخه اعزام و استقرار نیروی انسانی در خارج از کشور» با عنایت به نظر تخصصی نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجماع سایر اعضاء، میزان تعهد صادراتی ۷۰( هفتاد) درصد ارزش کل صادرات خدمات  تعیین گردید.   

 

درخصوص تعیین مهلت زمان ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات  : به استناد تبصره ۵ بند ج بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، کارگروه ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، باتوجه به نظرات تخصصی اعضاء کارگروه، مهلت زمانی بازگشت ارز حاصل از صادرات خدمات به چرخه اقتصادی کشور مطابق مفاد مندرج در بسته فوق الذکر و اصلاحیه‌های بعدی آن، حداکثر « چهار ماه » از تاریخ صدور گواهی صادرات خدمات تعیین گردید.

 

تبصره: صادرکنندگان خدمات مکلفند حداکثر ظرف چهارماه از پایان سال مالی، نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته به کمیته ماده ۵ به منظور اخذ گواهی صادرات خدمات اقدام نمایند.

 

 

 

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

Isfbtc.ir                         ۰۳۱-۳۳۸۳