نقش مدیریت بهره‌وری در رشد و بقای کسب و کارها پس از تحریم