چگونه کسب و کار حرفه ای داشته باشیم؟

دپارتمان :  مدیریت بازاریابی و فروش

 

کد دوره : MS258

 

مدت زمان : ۴ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

. فروشندگان حرفه ای،کسب و کار حرفه ای

. خود بازاریابی مقدمه ای بر بازاریابی

. تفکر راهبردی در مدیریت حرفه ای

. مدیریت تغییر و تحول

. مدیریت ارتباطات حرفه ای

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :