کارگاه آموزشی راهکارهای حفظ و ارتقاء شادی و نشاط در محیط کار

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، افرادی که در محیط کار شاد و بانشاط تر از سایر همکاران خود هستند، افرادی خلاق تر و اثربخش تر خواهند بود. این افراد همچنین به لحاظ روانی، دارای انعطاف پذیری و سهولت در انجام کارهای روزمره بوده و کمتر از سایرین دچار استرس و فشار عصبی خواهند شد.

در این کارگاه آموزشی سعی بر آن است تا مفاهیم زیر را مرور نموده و در محیطی دوستانه تجربه بیادماندنی داشته باشیم:

تعریف شادی و نشاط

اصول بهداشت روانی در محیط کار

پنج قانون شاد زیستن

مولفه های شادی و نشاط

کنترل خشم در محیط کار

عوامل موثر بر شادی

مهارتها و فنون شاد زیستن