کارگاه های عملیاتی بازرگانی

با توجه به راه اندازی سایت کامپیوتری مرکز به زودی کارگاههای عملی برگزار خواهد شد