کمیته فرش استان

جلسه کمیته فرش استان اصفهان

با محوریت آسیب شناسی نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران- شهریورماه ۹۶ در تهران

و برنامه ریزی نمایشگاه فرش دستباف اصفهان – آذرماه ۱۳۹۶ در اصفهان

با حضور نماینده استانداری اصفهان – اتاق بازرگانی اصفهان – شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

معاون بازرگانی و توسعه تجاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان

رییس اداره فرش استان

روسای تشکل های صنفی فرش استان

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان و مسوول کارگروه آموزش و پژوهش کمیته فرش استان

 

این اولین جلسه رسمی با موضوع برنامه ریزی درخصوص نمایشگاه فرش دستباف اصفهان مورخ ۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ بود