یک فنجان انگیزه

بالاترین پاداش تلاش، این نیست که چه چیزی به دست آورده ایم

بلکه این است که به چه کسی تبدیل شده ایم