یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه:

اگر علاقه ای دارید

دنبالش کنید

مهم نیست دیگران چه فکر می کنند

این راه دستیابی به رویاها است