یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه:

موسس کمپانی خودروسازی رولز رویس جمله معروفی دارد که میگوید :

کیفیت پایین به یاد میماند ، بسیار بیشتر از آن که قیمت پایین فراموش میشود …