یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه:

رویاهای خودتان را بسازید درغیراینصورت فرد دیگری شما را برای ساختن رویایش به کار خواهد گرفت.