یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه:

مشکل ترین کار، تصمیم گرفتن برای اقدام است

باقی صرفا به سرسختی بر می گردد