یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه :

انسان های موفق تصمیم های زیادی نمی گیرند

بلکه همان تصمیم های کم را به زیبایی عمل می کنند