یک فنجان انگیزه

یک فنجان انگیزه:

تنها راه انجام کارهای بزرگ این است که عاشق کاری باشید که انجام می‌دهید.

اگر هنوز آن را پیدا نکردید دنبالش بگردید، وقتی آن را پیدا کنید خودتان متوجه خواهید شد ..

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

@isfbtc