Training-Deps

زبان بازرگانی

در دپارتمان زبان بازرگانی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد : ارتقای مهارتهای دانشپذیران در حوزه زبان بازرگانی تقویت مهارتهای

اطلاعات بیشتر »