نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1402/02/1981461290780560مردود15
1402/02/1981454160208495مردود19
1402/02/1981441272772705مردود18
1402/02/1981431289239185مردود17
1402/02/1981425120049303مردود19
1402/02/1981411274819253مردود14
1402/02/1981401080144862مردود25
1402/02/1981381270975137مردود16
1402/02/1981371129009181مردود22
1402/02/1981351219763764مردود23
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)