نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1402/09/2183791293489492مردود29
1402/09/2183781289094586مردود21
1402/09/2183771120151661قبول29
1402/09/2183761271077590مردود13
1402/09/2183751289156085مردود28
1402/09/2183744689776792مردود28
1402/09/2183732630868230مردود28
1402/09/2183721270665707مردود17
1402/09/2183711111756971مردود26
1402/09/2183701270308173مردود18
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)