نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1401/08/2480031249956676مردود12
1401/08/2480020084222905قبول26
1401/08/2480010083175881قبول31
1401/08/2479991271493381مردود19
1401/08/2479981159539553قبول28
1401/08/2479971150038683قبول35
1401/08/2479961270391003مردود22
1401/08/2479951754401988مردود19
1401/08/2479941240007655مردود14
1401/08/2479931142458296قبول27
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)