نتیجه آزمون مدیر فنی و تکنسین فنی آسانسور

نتیجه آزمون مدیر فنی و تکنسین فنی آسانسور مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

ردیف نام و نام خانوادگی نوع آزمون نتیجه آزمون

۱

مصطفی محمودی

مدیر فنی

مردود

۲

ابراهیم صادقی

مدیر فنی

قبول

۳

مصطفی شیاسی

مدیر فنی

قبول

۴

محسن اکبری کچی

مدیر فنی

مردود

۵

حسین کریمی

مدیر فنی

مردود

۶

سعید مهرآذین

مدیر فنی

قبول

۷

مسیب گنجعلی چم جنگلی

مدیر فنی

قبول

۸

احسان کرم زاده

مدیر فنی

قبول

۹

محمدرضا قادری

تکنسین فنی

قبول

۱۰

علی اکبر جمالی

تکنسین فنی

قبول

۱۱

ولی ارحیمی

تکنسین فنی

قبول

۱۲

رضا صادقی

تکنسین فنی

قبول

۱۳

مسعود ابراهیمی ولدانی

تکنسین فنی

قبول

۱۴

بابک کریمایی

تکنسین فنی

قبول

۱۵

محمد حسین مهرپرور

تکنسین فنی

قبول

۱۶

علی اصغر شیاسی

تکنسین فنی

قبول

۱۷

رسول نصر

تکنسین فنی

مردود

۱۸

اسماعیل سعیدی چقادری

تکنسین فنی

قبول

۱۹

جهان بخش شیاسی

تکنسین فنی

قبول

۲۰

محمد نریمانی

تکنسین فنی

قبول