دومین نشست تخصصی ایران و چین

با حضور تجار و بازرگانان کشور چین

تاریخ و ساعت : ۲۸ الی ۳۱ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۸

محل : نمایشگاه شهر آفتاب

شهریه : برگزاری این نشست با حمایت مرکز آموزش بازرگانی کشور رایگان می باشد