شخصیت شناسی، ارتباط اثربخش، روانشناسی، تیپ و شخصیت، روش های شخصیت شناسی