چهارمین همايش راه کارهاي افزايش سهم بخش خصوصي در بازارهاي بين المللي انرژي